Услуги

Наша обврска е навремено, брзо и квалитетно завршување на царинските формалности со цел, нашите клиенти навремено да располагаат со стоката

Транспорт

Транспорт од и кон сите дестинации во ЕУ

Гориво

Обезбедување на платежни картички за гориво

Набавка

Набавка на секакви видови на делови

Логистика

Логистика, одредување и раководење на рути

Стока

Прифаќање и предавање на стока

Превоз

Организирање и договарање на превоз на стока

Фактурирање

Пресметување на трошоци и фактурирање

Товарење

Товaрење, истовар и претовар на стока

Интермодален транс.

Комбинација: Камиони-бродови-возови

ГПС

ГПС позиционирање и следење на возилата

Билети за возачите

Автобуски и авио билети до сите дестинации

Складирање

Обезбедување на магацински простор за разновидни стоки.

Kumanovo
+C
Kyustendil
+C
Duisburg
+13°C
Gothenburg
+C
Oslo
-3°C
London
+13°C
Nuremberg
+11°C